EAG Entreprenad

 

Företaget


EAG Entreprenad AB bildades 1989 genom en fusion mellan Nisse Anderssons Åkeri i Östersund och BG Erikssons Gräv i Brunflo. Dessa företag hade då varit verksamma var för sig i 40 respektive 25 år.

EAG är idag ett av de större privata företagen i Jämtlands län som utför maskin- och transporttjänster kombinerat med entreprenaduppdrag. Antalet anställda på årsbasis är ca 30 personer. Idag ägs företaget av Rolf, Mikael och Mats Göthesson.

Med den mångåriga erfarenhet och kompetens som finns inom företaget erbjuds våra kunder professionella och kostnadseffektiva lösningar på de flesta förekommande arbeten inom bygg- och anläggningsbranschen.

 

Verksamheten

Basen för verksamheten utgörs av alla förekommande maskin- och transporttjänster samt entreprenader inom bygg- och anläggningssektorn. Under de år vi varit verksamma har goda kontakter upprättats med både kunder och leverantörer.

Företaget har stora resurser av gräv- och lastmaskiner, lastbilar, kranbilar, dumpers samt sorteringsutrustningar för grus och matjord. Maskinparken är modern och miljöanpassad samt utrustad med extra tillbehör för de flesta förekommande arbeten.

Tillverkning och leverans av grus, sand och matjord från egna och externa täkter ingår också som en naturlig del i verksamheten.

 

Personalen

Personalen är vår största och viktigaste resurs. Många av dem bor i närområdet och har därmed en stark lokal förankring. De är väl kända av kunder och övrig lokalbefolkning. Detta borgar för ett stort personligt ansvar och engagemang avseende utförande och kvalitet.

 

Arbetsmiljö

Inom företaget finns verksamheter som kan innehålla arbetsmiljörisker. Vi ser det som självklart att företaget och all personal följer de lagar, föreskrifter och normer som samhället ställer på verksamheten.

Inför beslut om nyinvesteringar och förändringar i verksamheten skall arbetsmiljöfrågorna diskuteras, eventuella risker undersökas och konsekvenser bedömas, allt i samverkan med personalen.

Företagets miljöansvarige och skyddsombudet skall kontinuerligt genomföra skyddsronder i syfte att minimera riskerna för skador och faktorer som kan påverka arbetsmiljön. Skyddsombudet skall ges möjlighet att genomgå de utbildningar som krävs för att på ett bra sätt kunna sköta sitt uppdrag. Personalen går kontinuerligt på hälsokontroller.

 

Kvalitet

Kvalitetspolicyn i företaget är:

• Att erbjuda och producera tjänster och produkter på ett sådant sätt att våra kunders förväntningar tillfredställs.

• Att skapa tilltro till vår förmåga att leverera önskad kvalitet samt att fortlöpande upprätthålla denna är vår målsättning.

• Att ge alla medarbetare förutsättningar för att kunna uppfylla högt ställda krav och ta ansvar för kvaliteten i det egna arbetet.

• Att arbeta mot en nollvision när det gäller kvalitetsfel, genom att ständigt utveckla vårt sätt att arbeta.

Kvalitetsarbetet skall stödja utvecklingen av företaget och dess medarbetare. Kompetens, engagemang och ett personligt ansvar hos varje medarbetare är grunden till den totala kvaliteten.

 

Miljö

Vi skall i all vår verksamhet sträva efter minsta möjliga negativa miljöpåverkan. Genom att beakta miljöaspekter i alla led och successivt anpassa verksamheten till naturens kretslopp vill vi bidraga till ett mer långsiktigt och hållbart samhälle.
 
I vårt dagliga arbete verkar vi för att all vår förbrukning och hantering av energi, råvaror, drivmedel och andra resurser skall vara så optimala och miljömässigt riktiga som möjligt samt att de restprodukter som verksamheten ger upphov till i största möjliga mån återanvänds eller återvinns.

Samtliga medarbetare är väl informerade om företagets miljöpolicy. Det är också vår ambition att fortlöpande utbilda och informera medarbetarna så att de kan agera miljömedvetet i sitt arbete.

Vi arbetar ständigt med att revidera och formulera nya mätbara miljömål för vår verksamhet. Genom att ligga före lagar och förordningar och ständigt förbättra vårt miljöarbete stärker vi vår position ute på marknaden.

För att främja kretsloppstanken har vi avtal med Lundstams Miljö om återvinning av tomfat, oljefilter, hydraulslang, spilloljor samt tömning av oljeavskiljare vid vår verkstadsdepå.

Aktuellt

2016-12-19
Vår nya L60H är nu levererad.   ...
2016-10-12
Vår nya Dumper A25G är nu levererad! ...
2016-08-08
Vi har införskaffat en fräs för förläggning av kablar och fiberslang. ...